سفارش تبلیغ
صبا

آزمون بنیه علمی شماره10قسمت دوم

25- درکدام جمله ، نها د فاعل نیست ؟

الف) علی می نویسد .          ب)  آسمان ابری است           ج) باران ، تند می بارد           د) او می خواند

26- "حسین ومحمد به خانه رفتند . " فعل چندم شخص است ؟

الف)  دوم شخص مفرد       ب) دوم شخص جمع            ج) اول شخص جمع د)  سوم شخص جمع        

27- کدام گزینه مترادف کلمه ی " اصرار " است ؟

الف)  پنهان                     ب) راز               ج) پافشاری              د)  آگاه کردن

28- کدام یک ازکلمات زیر جمع است ؟

الف)  گرسنگان                  ب) صبحگاهان                 ج) مجموع               د)  هراسان

29- اگربخواهیم صفت کسی یاچیزی راباصفت کسی یا چیزی دیگر بسنجیم ازکدام پسوند زیر استفاده می کنیم ؟

الف) ترین     ب)  تر      ج)  گر       د) بر             

30- متضاد کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست ؟

الف) درشتی ، نرمی       ب) مرز ، بوم    ج) صلح،جنگ .د)رفت،آمد

31- کدام یک از کنایه های زیر به معنی " سنجیدن ، ارزیابی وبررسی کردن " می باشد ؟

الف)  شانه به شانه                              ب)  پا به پا شدن       

ج)  دست روی دست گذاشتن                   د)  سبک سنگین کردن

32- کدام گزینه ازنظرساخت بابقیه ی گزینه ها تفاوت دارد ؟

الف) سنگر                    ب) آهنگر            ج)  امدادگر              د) کارگر                         

33- درکدام گزینه همه ی کلمه ها ی نوشته شده قید هستند ؟

الف)  هرروز – گوناگون – ابری – ایشان                                                                                  

ب) دیروز – کم کم – شمرده – همیشه

ج)  خاطره انگیز – ایشان – فردا – سرسبز

د)- هرروز – کم کم – معروف – چشم انداز

34- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

الف)  گریز                   ب) ناگزیر               ج) گریختن                    د) گریزان

35- درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند.                                                                                                                              الف)  یک کلمه     ب)   دوکلمه       ج)   سه کلمه       د)    چهارکلمه

36- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

الف)  دنده    ب)  پاینده     ج)   شوینده   د)   تابنده

37-  کدام فعل ماضی است ؟

الف)  بخواند    ب)  خواهم رفت     ج)   گفته ام     د)    می روم

38- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

الف)  پزشک   ب)    بیمار    ج)  معالجه          د) کرد

39- کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

الف)  آفتاب طلایی    ب)  دریای خزر     ج)    خانه ی  ساحلی           د)  آینه ی روزگار

40-  دردستورزبا ن فارسی« را » نشانه چیست ؟

الف)  مضاف الیه      ب)   مفعول      ج)   قید      د)  موصوف

41- اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

الف)  صفت      ب)   موصوف         ج)  مضاف        د)  مضاف الیه

42- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

الف)  نهاد           ب)   قید         ج) مفعول        د)   گزاره

43- درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟   مادیروز.......رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

الف)  شما        ب)  او      ج) آ ن ها        د) تو

 

44- کدام یک از کلمه های زیر کلمه ی منادا است؟

الف) الهی – دانایی      ب) خدایا – بینایی       ج) خدایا – الهی           د) دانایی – بی همتایی

45-  هم خانواده کلمه فضل کدام کلمه نیست؟

الف) فاضل      ب) فضا     ج) فضیلت        د) افضل

46- مخالف کلمه های «نومید» و «بینا» کدام گزینه است؟

الف) نا امید – نابینا     ب) امیدوار – نابینا      ج) امیدوار – بینایی       د) نا امید - بینایی

47-  شعر روبرو چند بیت و چند مصراع دارد؟

 دست در دست این رفیق عزیز            مختصر می شود مسیر زمان

 با خبر می شوی به آرامی         از جهان و هر آنچه هست در آن

الف) 4 مصراع – 4 بیت   ب) 2 مصراع – 4 بیت   ج) 4 مصراع – 2 بیت    د) 2 مصراع – 2 بیت

48-  معنی کلمه «اغلب» کدام گزینه است؟

الف) بیشتر             ب) غلبه کردن             ج) غریب                     د) کمتر

49-  کدام گزینه زیر فعل مضارع را نشان می دهد؟

الف) علی به مدرسه خواهد رفت.    ب) علی به مدرسه رفت.

ج) علی به مدرسه می رود.  د) علی به مدرسه رفته است.