سفارش تبلیغ
صبا

آزمون ریاضی تستی 2

16- عدد بیست و پنج میلیارد و دویست و پنجاه هزار و دو کدام است؟

1) 25000025002                            2) 25000250002

3) 25002500002                            4) 2502500002

تست عدد نویسی و چهار عمل اصلی                       پایه پنجم                           دبستان غیر انتفاعی جاوید

 

17- یک عدد همان قدر که از عدد 380 کمتر است همان قدر از 120 بیشتر است. آن عدد کدام یک از اعداد زیر است؟

1) 130                        2) 250                         3) 260                      4) 240

 

18- اگر مجموع دو عدد مساوی 10 و اختلاف آن ها مساوی 6 باشد حاصل ضرب آن دو عدد کدام است ؟

1) 12                         2) 14                           3) 16                       4) 18

 

19- حاصل ضرب دو عدد برابر 936 می باشد اگر یکی از عددها 9 باشد عدد دوم برابر است با:

1) 104                     2) 14                         3) 28                        4) 114

 

20- سه برابر عددی به اضافه پنج برابر 26 می باشد آن عدد کدام است؟

1) 13                    2) 8                          3) 21                        4) 7

 

21- اگر به دهگان عددی چهار تا اضافه کنیم آن عدد همیشه :

1) چهار برابر می شود                             2) چهل برابر می شود

3) چهارتا اضافه می شود                         4) چهل تا اضافه می شود

 

22- از دو برابر عددی کوچکترین عدد دورقمی را کم کریدم حاصل 42 شده است. آن عدد کدام است؟

1) 32                  2) 26                  3) 52                      4) 16

 

23- علی با سه برابر پولش می تواند یک دفترچه 290 تومانی بخرد و 40 ریال نیز اضافه آورد، پول علی چند ریال است؟

1) 80                     2) 90                  3) 115                   4) 110

 

24- بزرگترین عدد 6 رقمی چند برابر بزرگترین عدد 3 رقمی است ؟

1) 1001                  2) 999               3) 111                 4) 101

25- اگر عددی را بر 9 تقسیم کرده باشیم و خارج قسمت 14 و باقی مانده 3 باشد رقم یکان عدد کدام است؟

1) 4                       2) 3                  3) 6                    4) 8