سفارش تبلیغ
صبا

آزمون علمی شماره10قسمت چهارم

  76- چرابرادران یوسف تصمیم گرفتند اوراازپدرشان دورکنند ؟

الف ) چون آن هایوسف رادوست نداشتند                              ب) چون می خواستند یوسف رااز پدردورکنند

ج)چون مهرومحبت پدررافقط برای خود می خواستند      د)    هرسه پاسخ صحیح می باشد.

77- اصل توحید یعنی چه ؟

الف ) خداوند تواناست                         ب)  خداوند مهربان است

ج)خداوند یگانه وبی همتاست                د) خداوند داناست

78- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟

الف ) باجانشینی امامان    ب)   باآفرینش جهان ج) بانیکی کردن به مردم     د) بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش

79- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟

الف ) کتاب خدا و خانه کعبه       ب)   کتاب خدا واحادیث       ج) اهل بیت واحادیث      د) کتاب خدا واهل بیت

80- باانتخاب حضرت علی (ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص ) کدام یک از اصول دین ماپایه گذاری شد ؟

الف ) عدل   ب)   امامت     ج) حج    د) جهاددرراه خدا

81- صفات ممتازامام دهم (ع ) کدام یک ازموارد زیر است ؟

الف ) هادی ، نقی ، امین       ب)  هادی، نقی، جواد       ج)تقی، هادی، امین   د) تقی، هادی، جواد  

82- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟

الف ) واقعه   ب)   فلق       ج)انبیاء     د) کوثر

83- مصرف صحیح به چه معناست ؟

الف ) درست وبه اندازه نیازمصرف کردن     ب)    مصرف نکردن

ج)هرچقدردلمان می خواهدمصرف کنیم   د) کم مصرف کردن 

84- آیات زیرنشانه ی کدام یک ازاصول اعتقادی مامسلمانان است ؟ « لَم یَلِد وَلَم یوُلَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد»

الف ) امامت ب)   نبوت ج) توحید   د) معاد

85- چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف ( ع ) پسرحضرت یعقوب( ع ) درتنهایی چاه امیدوار باشد ؟

الف ) کمک مردم    ب)   زمزمه باخدای مهربان     ج)بازگشت برادران   د) صدای زنگ کاروان

86- مامسلمانان باید :

الف ) قرآن رابخوانیم ب)    قرآن رابفهمیم     ج) درعمل به قرآن کوشا باشیم د)   همه موارد

87- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟

الف ) امام سجاد (ع )       ب)    امام حسن ( ع )    ج) امام حسین ( ع )     د)   امام علی ( ع )

88- امام حسن عسکری ( ع )مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است ؟

الف ) امام مهدی ( عج )          ب)    امام حسن ( ع )      ج) امام نقی ( ع )      د) امام هادی ( ع )

89- کدام پیامبرالهی مژده آمدن پیامبری به نام « احمد » راپس ازخودش به مردم داده است ؟

الف ) حضرت ابراهیم ( ع )   ب)  حضرت یوسف ( ع )    ج) حضرت موسی ( ع )    د) حضرت عیسی ( ع )

90- انجام چه کاری نشان دهنده ی انجام رسالت الهی پیامبراکرم ( ص ) است ؟

الف )د عوت مردم به ایمان به خدا به صورت آشکارا    ب)    مبارزه بادشمنان اسلام وتشکیل حکومت اسلامی ج)دریافت دستورات الهی وابلاغ آن به مردم       د)   معرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص)