سفارش تبلیغ
صبا
رشک بردن زن کفران است و رشک بردن مرد ایمان . [نهج البلاغه]
 
جمعه 89 آبان 28 , ساعت 9:8 عصر

درس اول

1- چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟
2- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟
3- دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟
4- دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد.
5- هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند.
6- عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند.
7- مهم ترین شهر عربستان ......... بود.
8- حضرت محمّد(ص) در شهر ......... به دنیا آمد.
9- نام پدر حضرت محمّد(ص)، ............ و نام مادرش، ............ بود.
10- پدربزرگ حضرت محمّد(ص)، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود.
11- پدر حضرت محمّد(ص) چه زمانی درگذشت؟
12- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی مادرش را از دست داد؟
13- نگهداری حضرت محمّد(ص) را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟
14- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟
15- پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد(ص) را به عهده گرفت؟
16- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟
17- حضرت خدیجه(ع) چگونه زنی بود؟
18- حضرت محمّد(ص) چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟
19- حضرت محمّد(ص) برای عبادت خدا به کجا می رفت؟
20- چرا حضرت محمّد(ص) یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟
21- بعثت یعنی چه؟
22- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد (به بعثت رسید)؟
23- نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید.
24- نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟
25- نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

درس دوم

 

1- پیامبر در آغاز بعثت، چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟
2- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟
3- وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند، به چه کاری دست زدند؟
4- خداوند بعد از چند سال به حضرت محمّد(ص) مأموریت داد تا مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند؟
5- کافران و ثروتمندان مکّه، ابتدا چگونه خواستند که حضرت محمّد(ص) را از راه خدا بازدارند؟
6- چرا عدّه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟
7- سرپرستی مسلمانانی را که به حبشه هجرت کردند، چه کسی بر عهده داشت؟
8- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان چند سال طول کشید؟
9- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان، چگونه از بین رفت؟

درس سوم

 

1- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟
2- چگونه مکّه به دست مسلمانان فتح شد؟
3- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

4- دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید.
5- سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد(ص) را بیان کنید.
6- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟
7- در شبی که کافران تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند، چه کسی به جای وی در بسترش خوابید؟
8- سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه، که بود؟
9- حضرت محمّد(ص) در سال هفتم هجری به پادشاهان کدام کشورها نامه فرستاد و آن ها را به دین اسلام دعوت کرد؟
10- وقتی حضرت محمّد(ص) برای دعوت به اسلام به ایران نامه فرستاد، چه کسی پادشاه ایران بود؟
11- چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد(ص) را پاره کرد؟
12- وقتی حضرت محمّد(ص) شنید که خسرو پرویز نامه اش را پاره کرده است، چه فرمود؟
13- پیامبر اسلام در سنّ ...... سالگی و در ............ رحلت فرمود.
14- زندگی حضرت محمّد(ص) چگونه بود؟
15- بهترین سرمشق و الگو برای زندگی ما مسلمانان چیست؟

درس چهارم

1- پس از رحلت پیامبر، مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟
2- بیعت یعنی چه؟
3- چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت، حضرت علی(ع) و یارانش سکوت کردند؟
4- در زمان کدام خلیفه، مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟
5- پس از رحلت پیامبر، چه کسی به خلافت انتخاب شد؟
6- بعد از ابوبکر، چه کسی خلیفه شد؟
7- خلافت عمر چند سال طول کشید؟
8- بعد از عمر، چه کسی به خلافت رسید؟
9- بعد از عثمان، چه کسی به خلافت رسید؟

درس پنجم

1- علّت جنگ حضرت علی(ع) با معاویه کسی بود؟
2- خوارج چه کسانی بودند؟
3- کتاب نهج البلاغه، حاوی سخنان ارزشمند کدام شخصیّت است؟
4- حضرت علی(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
5- حضرت علی(ع)، کدام شهر را مرکز خلافت خود قرار داد؟
6- کدام قسمت از سرزمین های اسلامی در زمان خلافت حضرت علی(ع)، از دستورات وی پیروی نکرد؟
7- در زمان خلافت حضرت علی(ع)، حاکم شام چه کسی بود؟
8- مشاور حیله گر معاویه چه کسی بود؟
9- معاویه برای فرار از شکست در جنگ با حضرت علی(ع)، چه کرد؟
10- نتیجه ی داوری بین سپاه حضرت علی(ع) و سپاه معاویه چه شد؟ چرا؟
11- جنگ نهروان بین چه کسانی درگرفت؟
12- حضرت علی(ع)، در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟
13- چه کسی حضرت علی(ع) را به شهادت رساند؟
14- حضرت علی(ع) در کجا و به دست چه کسی ضربت خورد؟

درس ششم

1- شرایط صلح امام حسن(ع) و معاویه چه بود؟
2- چرا امام حسن(ع) مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟
3- واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟
4- پس از شهادت حضرت علی(ع)، پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند؟
5- پس از شهادت امام حسن(ع)، معاویه چه کرد؟
6- مؤسس(بنیان گذار) سلسله ی بنی امیّه که بود؟
7- معاویه کدام سلسله را تأسیس کرد؟
8- پس از شهادت امام حسن(ع)، چه کسی به امامت رسید؟
9- امام حسین چند سال امامت کرد؟
10- در زمان امامت امام حسین(ع)، چه کسانی حکومت می کردند؟
11- یزید چگونه مردی بود؟
12- امام حسین(ع)، از کجا به کجا هجرت کرد؟
13- امام حسین(ع)، درباره ی هجرت خود، چه می فرماید؟
14- امام حسین(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
15- جنگ بین امام حسین(ع) و یارانش با لشکر یزید، در چه تاریخی رخ داد؟

درس هفتم

1- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟
2- ابومسلم که بود و چه کرد؟
3- ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟
4- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟
5- حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟
6- چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

درس هشتم

1- چرا قیام های زیادی بر ضد بنی عبّاس صورت گرفت؟
2- در زمان حکومت ............، قبایل ترک به ایران آمدند.
3- سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند، عبارت اند از: ............ و ............ و ............ .
4- در زمان حکومت سلسله های ترک، ایرانیان چه نقشی در اداره ی کشور داشتند؟
5- سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند؟

درس نهم

1- چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟
2- مغول ها در زمان حکومت چه کسی به ایران حمله کردند؟
3- رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایران، چه فرقی با رفتار تیمور داشت؟
4- فرمانده ی مغول ها چه کسی بود؟
5- مغول ها به فرماندهی چنگیزخان، ابتدا به کدام کشور حمله کردند؟
6- سلطان محمّد خوارزمشاه در برابر حمله ی(هجوم) سپاهیان مغول چه کرد؟

درس دهم

1- چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد؟
2- وقتی شاه عبّاس به سلطنت رسید، ایران گرفتار چه مشکلاتی بود؟
3- حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟
4- مؤسس سلسله ی صفویه چه کسی بود؟
5- چه کسی مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد؟
6- در زمان حکومت صفویه(شاه اسماعیل صفوی)، در قسمت غرب ایران حکومت بزرگ ............ و در شرق ایران ............ حکومت می کردند.
7-شاه اسماعیل صفوی در چه جنگی از حکومت عثمانی شکست خورد؟ چرا؟
8- نتیجه ی جنگ چالدران چه بود؟
9- شاه عبّاس، پایتخت صفویه را به کدام شهر منتقل کرد؟
10- آخرین پادشاه صفوی که بود؟

درس یازدهم

1- پس از افشاریه، حکومت ............ روی کار آمد.
2- دو اقدام مهم نادرشاه افشار چه بود؟
3- کریم خان زند چگونه فرمانروایی بود؟
4- افغان ها چند سال بر ایران حکومت کردند؟
5- چه کسی افغان ها را از حکومت ایران برکنار کرد؟
6- چه کسی سلسله ی افشاریه را در ایران تشکیل داد؟
7- پایتخت هندوستان کدام شهر می باشد؟
8- نادرشاه افشار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
9- وکیل الرّعایا لقب که بود؟
10 کریم خان زند کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ و چه کارهایی در آن جا انجام داد؟

درس دوازدهم

1- مؤسس حکومت قاجاریه، ............ نام داشت.
2- علّت های شکست ایران از روسیّه را بنویسید.
3- دو اقدام مهم امیرکبیر چه بود؟
4- آقا محمّدخان قاجار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
5- پس از آقا محمّدخان قاجار، چه کسی به سلطنت رسید؟
6- ناصرالدّین شاه، ............... را به صدراعظمی(نخست وزیری) برگزید.
7- امیرکبیر چند سال صدراعظم ایران بود؟
8- امیرکبیر مدرسه ی ............ را تأسیس کرد.

درس سیزدهم

1- مظفّرالدّین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟
2- چرا ناصرالدّین شاه کشته شد؟
3-پس از این که محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست، مردم چه واکنشی نشان دادند؟
4- پس از ناصرالدّین شاه، چه کسی بر تخت شاهی نشست؟
5- در زمان کدام شاه قاجار، انقلاب مشروطیّت روی داد؟
6- در زمان کدام شاه قاجار، حکومت استبدادی به حکومت مشروطه تبدیل شد؟
7- پس از مرگ مظفّرالدّین شاه، چه کسی به جای او نشست؟
8-چرا محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست؟
9- پس از برکناری محمّدعلی شاه، چه کسی به سلطنت رسید؟
10-در جنگ جهانی اوّل، کشور ما ......... خود را در جنگ اعلام کردند.

درس چهاردهم

1- رضاخان با حمایت کدام کشور به قدرت رسید؟
2-محمّد رضا پهلوی چگونه به پادشاهی رسید؟
3- ملّی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟
4- سیّدحسن مدرّس که بود و چه کرد؟
5- سلسله ی قاجاریه توسّط ............... و با حمایت انگلستان از بین رفت.
6-از کارهایی که رضاخان در دوران حکومت خود، در مخالفت با اسلام انجام داد، یکی را بیان کنید.
7- مأموران ...............، عدّه ای از مخالفانش را در مسجد گوهرشاد مشهد به گلوله بستند.
8- یکی از مخالفان مهم رضا شاه، روحانی آگاه ..................... بود.
9- در اواخر حکومت ..........، جنگ جهانی دوّم آغاز شد.
10- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای کدام کشورها وارد ایران شدند و کشور ما را اشغال کردند؟
11- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای اشغالگر ایران در سال 1320هجری ............ را از حکومت برکنار کردند و پسرش ............... را به جای او نشاندند.
12- حکومت پهلوی توسّط چه کسی تأسیس شد؟
13- به دنبال ملّی شدن نفت ایران، محمّد رضاشاه پهلوی مجبور شد .................. را به نخست وزیری انتخاب کند.

درس پانزدهم

1- در پانزده خرداد سال ????، در ایران چه اتفاقی افتاد؟
2- رفتن امام از عراق به پاریس، در پیشرفت انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری داشت؟
3- انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟
4- قیام پانزده خرداد سال ????، به رهبری چه کسی روی داد؟
5- با قیام مردم در پانزده خرداد، شاه امام را به ......... و سپس به ......... تبعید کرد.
6- امام خمینی(ره) پس از ترک عراق به ......... رفت.
7- امام خمینی(ره)، در چه تاریخی به میهن بازگشت؟

درس یکم

  1- معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
2- در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟
3- حکومت ایران در ...... فروردین سال ......... به جمهوری اسلامی تبدیل شد.
4- بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند.
5- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟
6- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟
7- انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟
8- چرا مردم مسلمان ایران آزادی می خواستند؟
9- هر جامعه ای باید ...... داشته باشد.
10- قانون جامعه ی ما قانون ...... است.
11- جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.
12- دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ....... به انسان می رسد.
13- پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی .........است.

درس دوم

1- مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد.
2- .............................. قوانین را تصویب می کند.
3- بالاترین مقام کشور، مقام ............ است.
4- ............... به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند.
5- در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است.
6- وظیفه ی دولت چیست؟

درس سوم

1- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟
2- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟
3- سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید).
4- انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟
4- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟
5- اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟

درس چهارم

1- در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟
2- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟
3- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟

درس پنجم

1- در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید.
2- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
3- آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید.

درس ششم

1- چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.
2- قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟
3- اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه اتّفاقی می افتد؟
4- از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید.

درس هفتم

1- مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟
2- مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟
3- درباره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟

درس هشتم

1- معنای تعاون چیست؟
2-در جامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟
3- جمعیّت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
4-کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
5- دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببرید.
6-معنای انفاق چیست؟
7- قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟
8- دو نمونه وقف را نام ببرید.

درس نهم

1- ایثار یعنی چه؟
2- چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟
3- اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود؟
4- بالاترین درجه ی ایثار چیست؟
5- ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است.
6- بسیج، نخستین بار در سال ......... به فرمان ............... تشکیل شد.

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ