سفارش تبلیغ
صبا

تستی ادبیات (2)

1- زمان فعل کدام جمله با سه جمله ی دیگر فرق دارد ؟

1- مریم نشست .        2 - علی به کتاب خانه رفت .           3-او آمده بود .              4- ما می رویم  

2- کدام جمله مربوط به ” زمان آینده ” است ؟

1- می گویند جوینده یابنده است .  

2- پاییز به طبیعت جلوه ی خاصی بخشیده است .

3- برای رسیدن به فردای بهتر راه بزرگان علم ودین را خواهیم پیمود .

4- پایداری درکارها ، تحمل مشکلات واراده ی استوار از پیروزی مردان بزرگ بوده است .

3- کدام واژه با واژه های دیگر هم خانواده نیست ؟

1- انس      2- مونس       3- انیس    4- نسیم                   

4- فعل های ” خواهم برد ، می رفتم ، می نویسی ” به ترتیب مربوط به چه زمان هایی هستند ؟

1-گذشته- حال - حال         

2- حال - گذشته - حال

3-آینده - گذشته - حال                           

4- آینده - گذشته - آینده  

5- کدام گزینه ”واژه ی ساده ” است  ؟

1-دانشگاه     2- آگاه          3 - ورزشگاه      4- درگاه                

6- درجمله ، ضمیر به جای کدام یک از کلمه های زیر نمی تواند قرار بگیرد ؟

1- فاعل      2- نهاد       3- صفت    4-مفعول              

 7-  ضمیر فعل های " بخورید و دیدند " کدام است ؟

1-او / شما         2- تو / ایشان        3- شما / ایشان      4--شما / تو                       

 8- کدام یک از صفت های زیر برای واژه ی " کوه " منا سب است ؟

1-ژرف                           

2- پهناور                      

 3- وسیع                            

4- استوار

 

9- به کدام واژه می توان پسوند " – نده " را افزود ؟

1-نیاز                              2- راز

3- جوی                      4- گفت

 

10-کدام گزینه درست بیان نشده است ؟

1-دریای بی کران                 

 2- کوه استوار                

 3- بیابان وسیع                     

 4- درخت ژرف 

 

11- اسم های "ارتش ، صدف ، گل ها " به ترتیب .........هستند .

1-اسم جمع / مفرد / اسم جمع                                                  

 2- جمع / مفرد / مفرد

3- مفرد / جمع / اسم جمع                                                        

 4- اسم جمع / مفرد / جمع

 

12- کدام یک از کلمه های زیر ، مرکب نیست ؟

1-یخ زده                   

 2- پیام رسان                         

 3- کشتزار                          

 4- سنگر 

 

13- کدام گزینه با یقیه فرق دارد ؟

1-رفقا / رفیق                        

 2- اعماق / عمیق                       

  3- وسایل / رساله              

4 – فنون / فن

 

14- درکدام گزینه ، جان بخشی به اشیا به کار رفته است ؟

1-الهی                  

2- دوست صمیمی دانا                      

3- سرودی برای پاکی           

4- کتاب های مرجع                

 

15- لغت نامه ها براساس ........تنظیم می شوند .

1-نوع اطلاعات       

2- حروف الفبا                

3- سلیقه ی نویسنده               

4- شکل کلمه

 

16- درجمله ی " ما دانش آموزان کلاس پنجم ، دانش آموزان کوشایی هستیم . " گزاره از چند کلمه تشکیل شده است ؟

1-چهار                  

 2- هفت                     

3- شش                               

 4- سه

 

17- پسوند مناسب برای کلمه ی " دان " چیست ؟

1-سار                    

2- گر                      

3- ا                                   

4- گوی

 

18- کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

1-دانشمند                  

2- قدرتمند              

3- کمند                             

4- ثروتمند

 

19- دو کلمه ی " خوار وخار " ازنظر دستوری چه رابطه ای با هم دارند ؟

1-متشابه                

 2- مترادف                  

 3- متضاد                          

 4- هم خانواده

 

20 – در جمله ی " سمانه به سختی درس هایش را می خواند . " کدام کلمه قید است ؟

1-درس

2- به سختی               

 3- علی                                 

 4- می خواند

21-کدام گزینه نشانه ی جمع فارسی است؟        

1-ها – ات                        

2- ون – ین              

 3- ها – ان               

4- ات – ون

 

22- کدام گزینه اسم جمع نیست ؟

1-گله                              

2- هیمه               

3- مردم                 

4- لشکر

 

23- به آخرکدام یک ازواژه های زیرمی توان سه پسوند (دان )(زار)(ستان) رااضافه کرد ؟

1-گل                            

2- جنگل                    

3- باغ                    

4- کوه

 

24- کدام گزینه ازنظرساخت بابقیه متفاوت است ؟

1-چشمه                         

2- میوه                    

3- گوشه                  

4- دهانه

 

25- کدام کلمه بابقیه فرق دارد ؟

1-سخنان                       

2- سوزان                

3- روان                    

4- خندان

 

26- مفرد کلمه ی (علل) کدام گزینه است ؟

1-علیل                         

2- عامل                  

3- معلول                   

4- علت

 

27- کدام گزینه جمع نیست ؟

1-نخلستان                   

2- جوانان                 

3- بازیگران               

4- نگارخانه

 

28- کدام گزینه درمورد "تبریز" صحیح است ؟

1-اسم معنی – ساده – جامد – جمع – خاص          

2- اسم ساده – مرکب – ذات – عام – مفرد

3- اسم ذات – مفرد- خاص – جامد – ساده           

4- اسم معرفه – ذات – عام – ساده – مفرد

 

29- درجمله ی " مردی ازیک فروشگاه کتابی خرید . " چند اسم نکره درمتن وجود دارد؟

1-یک                       

 2- دو                    

3- سه                      

4- چهار

 

30- کدام یک ازواژه های زیر ، جمع نیست ؟

1-آدمیان                  

 2- جاویدان                 

3- ملاحان                  

4- همرهان

 

 

31- دربیت " بال دربال پرستوهای خوب            می رسد آخرسوارسبزپوش " چند اسم وجود دارد ؟

1-پنج                 

2- دو                      

 3- سه                  

4- یک

 

32- درجمله ی " ناصرخسرو ازابتدای جوانی ، قرآن راازحفظ داشت . " اسم های خاص کدامند ؟

1-ناصرخسرو – جوانی – قرآن                   

2- ناصرخسرو – قرآن

3- ناصرخسرو – ابتدا – قرآن                   

4- ناصرخسرو – ابتدا- جوانی

 

33- کدام یک از وندهای زیر به معنای " صاحب ودارنده " است ؟

1-مند             

2- ستان                  

3- زار                 

4- گر

 

34- باکدام یک ازوندهای زیر "صفت فاعلی " ساخته می شود ؟

1- نده             

2- ه                    

3- ی                   

4- مند

 

35- کدام گزینه بابقیه متفاوت است ؟

1-رخش           

2- سمانه                 

3- پرتلاطم             

4- مدادتراش 

 

36- درکدام واژه پیشوند به کاررفته است ؟

1- سراسر         

2- بازآمدن            

3- رنگارنگ             

4- کارگر