سفارش تبلیغ
صبا

تستی علوم2قسمت دوم

31-یک ملکول آب از جند اتم ساخته شده است؟

الف:یک اتم               ب:دو اتم                 ج:سه اتم                     د:چهار اتم

32-برای ساختن 10 ملکول آب به چند ملکول اکسیژن نیاز است؟

الف:ده ملکول             ب:پنج ملکول                 ج:سه ملکول                   د:دو ملکول

33-کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است؟

الف:کپک زدن             ب:زرد شدن برگ         ج:هضم غذا               د:دوره ی آب

34-کدام دسته از مواد زیر ترکیب است؟

الف:آب،مس                  ب:الکل،آب                ج:الکل،طلا                  د:آلومینیم،آهن

35-کدام دسته از تغییرات زیر شیمیایی است؟

الف:پختن غذا،اکسید شدن                ب:فرسایش خاک،گوارش غذا

ج:بریدن چوب،سوختن                   د:دوره ی آب،آرد کردن گندم

36-زنگ زدن آهن چه نوع تغییری است؟

الف:قیزیکی مفید                ب:شیمیایی مفید             ج:فیزیکی غیر مفید               د:شیمیایی غیر مفید

37-در کدام یک از موارد زیر فاصله ملکول ها کمتر است؟

الف:آهن              ب:نفت                 ج:هوا                 د:هیدروژن

38-جمع آوری اطلاعات درباره محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف را.. . . . . . . . . . می گوییم.

الف:طبقه بندی                ب:مشاهده                      ج:فرضیه                  د:نظریه

39-ملکول های کدام ماده با نیروی زیادتری یکدیگر را می ربایند؟

الف:هوا                      ب:آهن                      ج:نفت                    د:آب

40-بهترین راه شناسایی سرکه کدام است؟

الف:مشاهده کردن                 ب:چشیدن                  ج:بویئدن              د:لمس کردن

41-ملکول آب از چه اتم هایی درست شده است؟

الف:اکسیژن و نیتروژن             ب:هیدروژن،اکسیژن              ج:هیدروژن،نیتروژن          د:اکسیژن و کربن

42-چه چیزی باعث می شود که بوی عطر را حس کنیم؟

الف:ربایش ملکول های عطر                  ب:ترکیب ملکول های عطر

ج:بوی خوش عطر                              د:جنبش ملکول های عطر

43-ملکول زنگ آهن از اتم های آهن و .. . . . . .. . تشکیل شده است.

الف:اکسیژن                     ب:هیدروژن                              ج:نیتروژن                    د:کربن

44-کدام ماده زیر ترکیب است؟

الف:طلا                        ب:مس                                     ج:اکسیژن                      د:شیشه

45-کدام خاصیت کاغذ پس از خرد شدن تغییر می کند؟

الف:رنگ                  ب:بو                                          ج:مزه                            د:اندازه

46-فرضیه ای که از راههای مختلفی درست درآید چه نامیده می شود؟

الف:نظریه                ب:مشاهده                                   ج:تفسیر                          د:هیچ کدام

47-کدام یک از مواد زیر به شکل ظرفی که در آن ریخته می شود در می آید؟

الف:مداد                   ب:عطر                                     ج:برگ                          د:نان