سفارش تبلیغ
صبا

تستی نسبت تناسب

  1- مریم در هر چهار ساعت 34 صفحه کتاب می خواند او در شش ساعت چند صفحه کتاب می خواند ؟

1) 51                     2) 62                      3) 44                      4) 33

 

2- قلب کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در ربع ساعت چند بار می زند ؟

1) 6900                2) 3450                    3) 1725                   4) 1150

 

3- نسبت طول یک مستطیل به عرض آن مانند 5 است به 3 . اگر محیط مستطیل 80 متر باشد مساخت آن چه قدر است ؟

1)375 متر مربع          2) 150 متر مربع            3) 1500 متر مربع

 

4- محیط مربعی با محیط مثلث متساوی الاضلاعی برابر است اگر محیط مربع 36 سانتی متر باشد نسبت طول ضلع مثلث به طول ضلع مربع چیست ؟

1) 4 به 3                 2) 3 به 4               3) 24 به 36             4) 12 به 18

 

5- فراز یک روز 28 صفحه و روز دیگر 22 صفحه از کتابی را خواند و هنوز     باقی مانده است . تمام کتاب چند صفحه دارد؟

1) 120                   2) 150                3) 75                      4) 50

 

6- نسبت عددی به عدد دیگر مثل 4 به 6 است اگر اختلاف دو عدد 12 باشد ، آن دو عدد کدام است ؟

1) 42 و 30                2) 18 و 30              3) 36 و 24                   4) 24 و 12

 

7- نسبت ارتفاع به قاعده ی مثلثی 8 به 4 است . اگر قاعده ی مثلث 16 باشد ، نصف مساحت مثلث کدام یک از اعداد زیر خواهد بود ؟

1) 729                    2) 675                    3) 128                        4) 256

 

8- محیط مربعی 32 سانتی متر است . در این مربع نسبت محیط به مساحت آن چه قدر است ؟

1) 4                      2) 2                      3) یکدوم                      4)یک چهارم

 

9- نسبت طول و عرض مستطیلی پنج چهارم     است . اگر محیط آن 36 سانتی متر باشد . مساحت مستطیل چند سانتی متر مربع است ؟

1) 81                       2) 80                         3) 54                              4)36

10- نسبت 3 عدد مثل ( 3 و 5 و 6 ) است اگر عدد وسط 200 واحد باشد ، مجموع 3 عدد کدام است ؟

1) 560                   2) 540                        3) 520                          4) 530