سفارش تبلیغ
صبا

جغرافیادرس 12و13

درس 12 : افغانستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- در جنوب کشور افغانستان ، کدام کشور زیر قرار گرفته است ؟

    الف) تاجیکستان      ب) ترکمنستان        ج) پاکستان          د) ایران

2- بزرگ‌ترین شهر افغانستان ، کدام شهر زیر می‌باشد ؟

    الف) مزارشریف          ب) هرات          ج) قندهار           د) کابل

3- دریاچه‌ی هامون در نزدیکی کدام کشور زیر قرار دارد ؟ 

    الف) ایران      ب) افغانستان       ج) تاجیکستان         د) پاکستان

4- مهم‌ترین مرکز کشاورزی افغانستان کجاست ؟

    الف) درّه‌ی رود هریرود              ب) کوهپایه‌های غربی این کشور           

      ج) زمین‌های کم ارتفاع شمال این کشور     د) درّه‌ی رود هیرمند

5- صنعت مهمّ افغانستان ، کدام مورد زیر است ؟

    الف) بافندگی             ب)  احداث راه‌آهن       

      ج) ریسندگی             د) موارد الف و ج 

6- مرز کشور افغانستان با کدام کشور زیر از بقیّه کمتر است ؟

    الف) ترکمنستان      ب)چین         ج) ازبکستان           د) تاجیکستان

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید .

1-  افغانستان در طرف ........... کشور ایران قرار دارد .

2-کشور افغانستان از غرب با کشور ...... همسایه است .  

3- افغانستان به دریا راه ...........

4- رشته کوه بلند افغانستان .......... نام دارد .

5- رود هیرمند در سمت ..... کشور افغعانستان به دریاچه‌ی ...... می‌ریزد .

6- مردم افغانستان ........ هستند و به زبان ....... و .......حرف می‌زنند .

7- رود هریرود از کشور افغانستان ،  وارد کشور ......... می‌شود .

8-  مرکز کشور افغانستان، شهر .......... می‌باشد .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- زبان همه‌ی مردم افغانستان ،  فارسی دری می‌باشد .               

2- کشور افغانستان از نظر اقتصادی، پیشرفته می‌باشد .              

3- بیشتر جاهای افغانستان ، کوهستانی می‌باشد .                         

4- در افغانستان ، راه‌آهن‌های قدیمی وجود دارد .                       

5- رود هریرود از نزدیکی شهر هرات می‌گذرد .                          

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا در افغانستان، راه‌آهن احداث نشده است ؟

2- رودهای افغانستان چگونه به وجود آمده‌اند ؟

3- دو صنعت مهمّ افغانستان چه نام دارند؟

 این صنایع با کدام شغل‌های مردم افغانستان رابطه دارند ؟

4-  محصولات کشاورزی کشور افغانستان را نام ببرید.

5- چرا در افغانستان، رودهای زیادی جریان دارد ؟

6- غیر از کابل، نام سه شهر معروف افغانستان را بنویسید .

7- چرا کشور افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت نکرده است ؟

8- دین و زبان مردم افغانستان چیست

درس 13 :  پاکستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- کدام کشور زیر، مانند کشور پاکستان از کشورهای کناره‌ی دریای عمّان به شمار می‌آید ؟‌

    الف) افغانستان         ب) عراق                 ج) ایران           د) هیچ کدام

2- مهم‌ترین رود کشور پاکستان چه نام دارد ؟

    الف) اترک               ب) ارس                  ج) سند                   د) تجن

 3-  مهم‌ترین فعّالیّت کشور پاکستان کدام مورد زیر است ؟

    الف)  ماهی‌گیری           ب) دامپروری         ج) کشاورزی            د) دامداری

4- پایتخت کشور پاکستان، کدام شهر زیر است ؟

    الف) پیشاور              ب)  اسلام‌آباد         ج) کراچی               د) لاهور

5- رود سند از کوه‌های کدام قسمت پاکستان، سرچشمه می‌گیرد ؟

    الف) شمال                 ب) جنوب                ج) غرب                   د)  شرق

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید .

1- کشور پهناور ....... در مشرق کشور پاکستان قرار دارد  .

2- کشور پاکستان به اقیانوس ......... راه دارد.

3- بیشتر مساحت کشور پاکستان را سرزمین‌های ........... و .......... تشکیل می‌دهد .

4-جلگه‌ی معروف کشور پاکستان ............ نام دارد .

5- صنعت .......... (..........) در کشور پاکستان پیشرفت زیادی کرده است .

6- رود سند به ............ می‌ریزد .

7- بیشتر مردم پاکستان ......... هستند و به زبان ......... صحبت می‌کنند .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.               

1- در کشور پاکستان، کارخانه‌های متعدّد نسّاجی وجود دارد .             

2- جلگه‌ی سند در شمال کشور پاکستان گسترش یافته است .             

3- کشور پاکستان ، صادرکننده‌ی پارچه می‌باشد .                                

 4 - بزرگ‌ترین شهر پاکستان ، اسلام‌اباد می‌باشد .                                  

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید.

1- جلگه‌ی سند در کدام قسمت پاکستان قرار دارد ؟

2- به غیر از اسلام‌آباد ، نام چهار شهر پاکستان را بنویسید و مشخّص کنید .

 کدام یک از آنها یک بندر بزرگ است ؟

3- محصولات کشاورزی پاکستان را نام ببرید .  

4- سرزمینی که در شمال شرقی پاکستان قرار دارد چه نام دارد ؟

5- کدام صنعت جدید در کشور پاکستان توسعه یافته است ؟

6- چرا صنایع نسّاجی در پاکستان پیشرفت زیادی کرده است