سفارش تبلیغ
صبا

جغرافیادرس10 و11

درس 10 :  ترکیه  

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- کدام رود زیر، تمام مسیرش در خاک ترکیّه می‌باشد ؟

    الف) ارس             ب) قزل ایرماق            ج) دجله                د) فرات

2- دریاچه‌ی وان در کدام سمت ترکیّه قرار دارد ؟

    الف) غرب              ب) شرق               ج) شمال                    د) جنوب

3- مرکز کشور ترکیّه ، کدام شهر است ؟

    الف) ازمیر¦                ب) آدانا                ج) استانبول                د) آنکارا

4-  مردم کشور ایران برای رفتن به کدام کشور از راه زمینی از ترکیّه عبور می‌کنند ؟

    الف) عراق               ب) سوریّه              ج) یونان                    د) لبنان 

5- بزرگ‌ترین شهر ترکیّه ، کدام شهر می‌باشد ؟

    الف) ازمیر           ب)آنتالیا                 ج) استانبول                   د)آدانا

6- دریایی که نزدیک شهر استانبول قرار دارد چه نام دارد ؟

    الف) سیاه                ب) مرمره              ج) اژه                    د) مدیترانه

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید .

1- بیشتر جاهای ترکیّه ......... است و بعضی از قلّه‌های آن ، بیش از .......... متر ارتفاع دارد .

2- رود فرات از کشور ترکیّه ، وارد کشور ........ و رود دجله ، وارد کشور .........  می‌شود .

3- دریاچه‌ای که در شرق کشور ترکیّه قرار دارد ،   ............  نام دارد .

4- بیشتر مردم ترکیّه  ...........  هستند و به زبان .......... صحبت می کنند .

5- کشور ترکیّه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان .............. و ............. است .

 6- در شمال ترکیّه ،  دریای ............ و در جنوب این کشور دریای ............ قرار دارد .

7- رود قزل ایرماق به دریای ................. می‌ریزد .

8- کشور ترکیّه به قارّه‌ی ................ چسبیده است .  

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- جلگه‌های حاصل خیز ترکیّه در اطراف ترکیّه دیده می‌شوند .                   

2- رود فرات از کشور ترکیّه ،  وارد کشور عراق می‌شود .                            

3- در ترکیّه ،  بناهای تاریخی زیادی وجود دارد.                                         

4- بخش کمی از کشور ترکیّه را سرزمین‌های کوهستانی فراگرفته است .     

5- رود قزل ایرماق از نزدیکی آنکارا می‌گذرد .                                            

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- دریاهای اطراف ترکیه را همراه با جهت قرار گرفتن آنها نام ببرید .

2- سه همسایه‌ی اروپایی ترکیه را نام ببرید .

3- دامپروری در کجاهای ترکیّه رونق دارد ؟ چرا ؟

4- محصولات کشاورزی ترکیّه را بنویسید .

5- کدام فعّالیّت اقتصادی درآمد زیادی را نصیب کشور ترکیّه می‌کند ؟ چرا  ؟

 6- نام پنج  شهر کشور ترکیّه را بنویسید .

 7- از کالاهای صادراتی کشور ترکیّه، دو مورد را نام ببرید .

8- نام بنادر مهمّ کشور ترکیّه را بنویسید .

9- دین و زبان مردم ترکیّه را بنویسید

درس 11 :  عراق

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- کدام کشور زیر به دریا راه ندارد ؟

    الف) ترکمنستان           ب) پاکستان              ج) عراق                د) ترکیّه

2- بیشتر خاک کشور عراق را چه مناطقی تشکیل داده است ؟

    الف) کوهستانی                                ب) کم ارتفاع جلگه‌ای  

      ج) جلگه‌ای پست                             د)  موارد ب و ج

3- رود شطّ العرب از به هم پیوستن کدام رودها تشکیل شده است ؟

    الف) رود کارون و دجله                               ب) رود فرات ودجله     

      ج) رود فرات و کارون                               د) موارد ب و ج

4- کدام شهر زیر، مرکز کشور عراق می‌باشد ؟

    الف) موصل             ب) بصره                ج) بغداد                  د) کرکوک

5- ناحیه‌ی کوهستانی عراق در کدام سمت عراق می‌باشد ؟

    الف) شمال غربی        ب) جنوب شرقی         ج) شمال شرقی            د) جنوب غربی

6- کدام محصول عراق به کشورهای دیگر صادر می‌شود ؟‌

    الف) پنبه              ب) خرما               ج) غلّآت                   د) توتون

7- بندر بصره، نزدیک کدام بندر ایران می‌باشد ؟

    الف) آبادان          ب) ماهشهر          ج) امام خمینی              د) خرّمشهر

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

1- از به هم پیوستن رود کارون و .................  ، اروندرود تشکیل می‌شود .

2- کشور عراق از تولید و صادرات ............ درآمد قابل توجّهی دارد .

3- بندر بزرگ عراق، شهر ......... است که از راه ......... با دریاهای دیگر ارتباط دارد .

4-  مردم کشور عراق به زبان ........ صحبت می‌کنند و دین مردم آن کشور ....... است .

5- کشور عراق از طریق ......... به دریاهای آزاد راه دارد .

 ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در شهر کرکوک، پالایشگاه نفت وجود دارد .                         

2- رود فرات از کشور ترکیّه، وارد عراق می‌شود .                       

3- سوریّه، همسایه‌ی شمالی کشور عراق می‌باشد .                   

4- رود دجله از شهر بغداد می‌گذرد .                                       

5- نزدیک به نیمی از مردم عراق، شیعه می‌باشند .                    

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1-  همسایگان عرب زبان کشور عراق را نام ببرید .

2- محصول جلگه‌های حاصل‌خیز عراق را نام ببرید .

3- جلگه‌های پهناور عراق ،  چگونه به وجود آمده‌ اند ؟

4- شط العرب چگونه به وجود آمده است ؟

5- کشور عراق از چه راهی ، درآمد قابل توجّهی به دست می‌آورد ؟ چرا ؟

6- بیشتر خاک عراق را چه نوع سرزمین‌هایی تشکیل داده است ؟

7- در کدام شهرهای‌ عراق ،  آرامگاه چند تن از امامان شیعیان وجود دارد ؟

8- اروند رود چگونه ایجاد شده است ؟ توضیح دهید