سفارش تبلیغ
صبا

جغرافیا درس 5و6و7

درس 5 :  صنایع ایران

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- کدام صنعت زیر ،  جزء صنایع مصرفی به حساب می‌آید ؟

   الف)  ماشین سازی       ب) پتروشیمی     

     ج) اتومبیل سازی          د) ذوب آهن    

2- اوّلین کارخانه‌ی ذوب آهن در نزدیکی کدام شهر ایران ساخته شد ؟

   الف) یزد                   ب) اصفهان              

  ج) کرمان                    د) تهران  

3- در کدام شهرهای زیر، صنایع ماشین سازی و ابزار، گسترش یافته است ؟

   الف) تهران ، اصفهان            ب) اراک، تهران   

    ج) تبریز، تهران                  د) تبریز، اراک

4- کدام دسته از موادّ زیر به طور مستقیم از نفت به دست می‌آید ؟

   الف) کود شیمیایی ، بنزین               ب) گازوئیل ، چسب      

   ج)  بنزین ، گاز مایع                      د) رنگ ، پلاستیک

5- سنگ معدن موردنیاز کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان از معادن کدام استان
زیراستخراج می‌شود ؟

   الف) اصفهان        ب) یزد          ج) کرمان           د) خوزستان  

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید .

1- صنایع کشورایران به دوبخش صنایع ..... و صنایع ..... تقسیم ‌بندی شده‌اند .

2- کارخانه‌های تولید پارچه و اتومبیل سازی از صنایع ...... به حساب می‌آیند .

3- کارخانه‌ی ذوب آهن یک صنعت .....است و درآن قطعات .... تولید می‌شود .

4- مادّه‌ی اصلی موردنیاز کارخانه‌های ذوب آهن ، ...... نام دارد .

5-  موادّ اوّلیّه‌ی صنایع پتروشیمی ........ و ........ است .

 ـ 6مجتمع بندر امام خمینی (ره) ازبزرگ ‌ترین و مهم‌ ترین مراکزصنعت ........ ایران است.

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.                                      

1- کارخانه‌ی تولید رنگ از کارخانه‌‌های صنایع مصرفی می‌باشد .                 

2- در استان اصفهان، دو کارخانه‌ی فولاد وجود دارد .                                

3- در شهر آبادان، کارخانه‌ی فولاد وجود دارد .                                       

4- دو شهرتبریز واراک ازشهرهای صنعتی مهمّ ایران به حساب می‌آیند .

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- صنعت را تعریف کنید .

2-  نام چند استان را که در آنها مجتمع پتروشیمی وجود دارد ،  بنویسید .

3-  در کارخانه‌های ماشین ‌سازی چه چیزهایی برای کارخانه‌های دیگر
 تولید می‌شود ؟

4-  موادّی که در کارخانه‌های پتروشیمی تولید می شوند به مصرف چه کارهایی می‌رسند ؟

5-  به چه صنایعی «صنایع مادر» می‌گویند ؟

6-  به چه صنایعی «صنایع مصرفی» می گویند ؟

7- از صنایع مصرفی کشور ایران ، چند مورد مثال بزنید .

8-  نام چند مادّه‌ی مهم را که به طورغیرمستقیم از نفت و گاز به دست می‌آیند ، بنویسید  .

9-  چرا صنایع مادر برای کشور ما اهمّیّت دارند ؟

10-  نام موادّی را که به طور مستقیم ازپالایش (تصفیه) نفت خام به دست می‌آید ،  بنویسید .

11-  در کدام شهرهای ایران، صنایع ماشین سازی گسترش یافته است؟

درس6 : کدام کشورها با کشورایران همسایه‌اند ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- بزرگ‌ترین همسایه‌ی شمالی ایران کدام کشور زیر است ؟

   الف) جمهوری آذربایجان        ب) ارمنستان         

    ج) ترکمنستان                     د) ترکیّه  

2- کدام کشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی‌آید ؟

   الف)  قطر           ب) کویت             ج) عمّان            د) یمن  

3- غیرازکشورایران، کدام کشورهمسایه‌ی ایران، کناراقیانوس هند قرارگرفته است ؟

   الف) افغانستان      ب) پاکستان         ج) عراق       د) عربستان سعودی

4- کوچک‌ترین همسایه‌ی ایران، کدام کشور زیر است ؟

   الف) ترکمنستان          ب) عراق     

    ج) ارمنستان              د) جمهوری آذربایجان

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید .

1- کشورهای عراق و ....... ازهمسایگان ........ کشور ایران می باشند .

2- در جهت شرق ایران ، دو کشور ......... و ......... قرار گرفته‌اند .

3- کشور ایران از جهت .......... با کشورهای ارمنستان ، ........ . و .........

 هم مرز است  .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید .                                  

1- کشورهای آذربایجان و ارمنستان درشمال شرقی ایران قرار دارند .             

2- ایران از طرف شرق با کشورعراق ، همسایه است .                              

3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد .                                          

4 ـ ترکمنستان ، همسایه‌ی شمال شرقی ایران می‌باشد

درس 7 :  ترکمنستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- جلگه‌ی پست «توران» در کدام طرف کشور ترکمنستان قرار دارد ؟

   الف) جنوب         ب) شمال            ج) غرب              د) شرق

2- رودهای مهم ترکمنستان از کدام کشورهای همسایه‌، وارد این کشور می‌شوند ؟

   الف) ازبکستان، ایران          ب) قزاقستان، افغانستان                               

     ج) ارمنستان، قزاقستان        د) ایران، افغانستان

3- مهم ‌ترین رود ترکمنستان چه نام دارد ؟

   الف) تجن          ب) اترک            ج) آمودریا             د) مرغاب

4- «عشق‌آباد» نزدیک مرز کدام کشورهمسایه‌ی ترکمنستان است ؟

   الف) افغانستان        ب) ایران          ج) ازبکستان          د) قزاقستان

5- کشور ترکمنستان از نظر تولید کدام محصول در جهان معروف است ؟

   الف) گندم           ب) مرکّبات           ج) پنبه                د) غلّات

6-  موقعیّت کشور ترکمنستان نسبت به ایران، کدام مورد زیر است ؟

   الف) شمال شرقی        ب) شمال غربی       ج) شمال           د) غرب

7- نام دیگر رود جیحون چیست ؟

   الف) اترک            ب) تجن          ج) آمودریا              د) آرال

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

1- در غرب کشور ترکمنستان، دریای ....... قرار گرفته است .

2- دو همسایه‌ی شمالی کشور ترکمنستان ........ و ....... می‌باشند .

3- همسایگان جنوبی کشور ترکمنستان ، کشور ....... و کشور ....... می‌باشند .

4- بخش بزرگی از کشور ترکمنستان را بیابان بزرگی به نام ...... ( ...... ) قرار گرفته است .

5- رود جیحون به دریاچه‌ی ......... در کشور ..........  می‌ریزد .

6-  بیشتر مردم ترکمنستان ......... هستند و به زبان ......... صحبت می کنند .

7-  شهر معروف مرو در کشور ........ قرار دارد .

8- رودهای ترکمنستان در ....... و ........ این کشور نقش مهمّی دارند .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.

1- در بیابان قره‌قوم نفت استخراج می‌شود.

2- رودهای مهم ترکمنستان از کشورهای ازبکستان و ایران سرچشمه می‌گیرند .

3- رود اترک به دریای خزر می‌ریزد .

4- رود تجن در کشور ترکمنستان به دریای خزر می‌ریزد .                           

5- بخش عمده‌ای ازکشور ترکمنستان را شن ‌زارهای سیاه تشکیل می‌دهند .

6- قره بغاز به معنای شن سیاه می‌باشد .

7- عشق آباد در ناحیه‌ی آب و هوایی کوهستانی قرار دارد .

8- در شرق دریای خزر، کشور ترکمنستان قرار دارد .

هـ) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا بیابان بزرگ ترکمنستان را قره قوم می نامند ؟

2- نام خلیجی که در غرب کشور ترکمنستان قرار دارد چیست ؟

آیا می دانید به چه معنایی می‌باشد ؟

3- کدام گروه ازمردم ایران درهمسایگی کشور ترکمنستان زندگی می‌کنند ؟

4- نام سه رود مهم کشور ترکمنستان را بنویسید .

5- منابع کشور ترکمنستان را نام ببرید .

6- شغل بیشتر مردم ترکمنستان چیست ؟

7- نام معروف و صنایع دستی مهمّ کشور ترکمنستان چه نام دارد ؟

8- دین و زبان مردم ترکمنستان را بنویسید .

9- جلگه‌ی معروف کشور ترکمنستان چه نام دارد