سفارش تبلیغ
صبا

جغرافیا درس 1و2

درس 1 : تقسیمات کشوری ایران

 

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

 

1-  مرکز استان خوزستان کدام یک از شهرهای زیر است ؟

    الف) سنندج          ب) اهواز              ج) شهرکرد             د) آبادان

2- کدام استان ایران در شمال تنگه‌ی هرمز قرار دار د؟

    الف)  فارس            ب) هرمزگان             ج)  سمنان                 د) قم

3- دریاچه‌ی قم با کدام استان زیر، هم مرز نیست ؟

    الف) اصفهان                ب) تهران                ج) سمنان               د) قم

4- دریاچه‌ی هامون در کدام استان ایران قرار دارد ؟‌

    الف) کرمان           ب) سیستان و بلوچستان         ج) خراسان          د) یزد 

5- بزرگ ‌ترین جزیره‌ی ایران کدام مورد زیر است ؟

    الف) خارک                ب)کیش                   ج) قشم              د) ابوموسی

6- دریاچه‌ی جازموریان بین کدام استان‌ها مشترک است ؟

    الف) کرمان ، هرمزگان            ب) کرمان ، سیستان و بلوچستان      

      ج) کرمان ، یزد                     د)  هرمزگان ، سیستان و بلوچستان

 

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

 

1- به مجموعه‌ی چند شهر و روستا که در کنار هم باشند ،  ........  می‌گویند .

2- بزرگ ‌ترین و پرجمعیّت ‌ترین شهر هر استان را ........  می‌نامند .

3- مرکز استان معمولاً با انواع ...... به ...... دور و نزدیک آن استان مربوط است .

4- دریاچه‌ی قم بین سه استان ......... ، ......... و ........ قرار دارد .

5- دریاچه‌ هامون در سمت ....... ایران و در نزدیکی کشور ......... قرار دارد .

 

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.

 

1- استان  ارد بیل  در شمال غربی ایران قرار دارد .

2 - هر استان به چند شهر و روستا تقسیم شده است .

3  - استان هرمزگان فقط با خلیج فارس ،  مرز مشترک دارد .

4 ـ  دریاچه‌ی  ارومیّه  بین استان‌های  آذربایجان شرقی  و غربی قرار دارد .

                                                                                                                          

د) به سؤال‌های زیر پاسخ کامل دهید.

 

1- به نظر شما چرا کشور ایران را به چندین استان تقسیم کرده ‌اند ؟

2- سه  ویژگی  مهم  را که موجب می‌شود یک  شهر را به عنوان « مرکز استان »

 انتخاب  کنید ،  بنویسید 

درس 2 : جمعیّت ایران  

الف)  پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

1- پرجمعیّت ‌ترین  ناحیه‌ی  آب و هوایی ایران کدام مورد زیر است ؟

    الف) ناحیه‌ی مرکزی ایران                   ب) ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر                    

      ج) ناحیه‌ی کوهستانی                         د) ناحیه‌ی گرم و خشک   

2- پراکندگی جمعیّت در کدام جهت ایران از دیگر مناطق بیشتر می‌باشد ؟

    الف) شمال و شمال شرقی                       ب) مرکزی  

    ج) غرب و جنوب غربی                          د) جنوب و جنوب شرقی

3- کدام یک از شهرهای زیر در قسمت کوهپایه‌ای قرار دارد ؟

    الف) کرمان              ب) مشهد              ج) زاهدان                د) بوشهر  

4- در کدام ناحیه‌ی آب و هوایی ایران، فاصله‌ی بین شهرها و روستاها کم می‌باشد ؟

    الف) ناحیه‌ی معتدل کوهستانی                  ب)  ناحیه‌ی مرکزی           

    ج) ناحیه‌ی گرم و خشک                           د)  ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر  

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید :

1- به مجموعه‌ی افرادی که در یک جا زندگی می‌کنند ، ............... می‌گویند .

2- جمعیّت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده   ............... .

3- ناحیه‌ی ........... وسعت کمی دارد ولی جمعیّت زیادی را در خود جای داده است .

4- هر چه از ناحیه‌ی .......... ایران به سمت کوهپایه‌های .......... و البرز پیش برویم ،  

     تعداد شهرها و روستاها افزایش می‌یابد.

5- تهران ،  مشهد و اصفهان ،  پرجمعیّت ‌ترین شهرهای ایران ،  در ......... قرار دارند .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.      

1- ناحیه‌ی مرکزی ایران، پرجمعیّت ‌ترین ناحیه‌ی ایران می‌باشد .

2- درناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر به دلیل وسعت کم، جمعیّت کم زندگی می‌کنند .                     

3- شهرها و روستاهای قسمت کوهپایه‌ای در کشور ایران پرجمعیّت می‌باشند .                  

4- در نواحی مرکزی ایران تعداد شهرها و روستاها کم می‌باشد .                                  

5- جمعیّت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده نشده است .                                  

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا در کوهپایه ‌ها تعداد شهرها و روستاها بیشتر است ؟ دلیل بنویسید .

2- چرا در ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر ،  جمعیّت زیادی ساکن شده ‌اند ؟ (4 دلیل)

3- چرا فاصله‌ی شهرها و روستاها در ناحیه‌ی شمال ( کناره‌ی دریای خزر ) کم است ؟

4- دو دلیل افزایش جمعیّت یک منطقه را بنویسید .

5- « جمعیّت »  و  « مهاجرت » را به طور ساده تعریف کنید .

6- روستاهای شهر کرمان کم جمعیّت ‌تر است یا روستاهای شهر تبریز ؟  چرا ؟

7- به چه دلایلی ممکن است جمعیّت یک منطقه کاهش یابد