سفارش تبلیغ
صبا

ریاضی تیزهوشان

2-اگر ابعاد مکعبی را 3برابر کنیم حجم آن چند برابر می شود؟

1)3       2)6      3)9      4)27

3-با کدام یک می توان مثلث رسم کرد؟

1)2و4و2   2)5و4و10  3)10و10و20   4)5و7و11

4-قطر یکی از مربع های مکعبی 6 سانتی متر است. مساحت گسترده ی این مکعب چند سانتی متر مربع است؟

1)108   2)216   3)144     4)180

5-مجموع دو قاعده ی ذوزنقه ای 7 و مساحت آن 14 سانتی متر مربع است. ارتفاع این ذوزنقه چه قدر است؟

1)2    2)3    3)4    4)5

6-قیمت کتابی660تومان است. پول علی 70تومان کمتراز ثلث قیمت کتاب است. او چندتومان باید فراهم کند تا بتواند کتاب را بخرد؟

1)360    2)440   3)510   4)354

7- 25 /0هکتار و 105مترمربع مجموعا چند متر مربع است؟

1)1075   2)2605  3)3550   4)25105

8-از یک جعبه به شکل مکعب و به ابعاد10و8و6 سانتی متر یک مکعب به ابعاد5سانتیمترجداکردیم. حجم قسمت باقیمانده را حساب کنید.

1)355  2)395   3)95    4)475

9-یک چهارم پول رضا با یک پنجم پول علی برابر است.اگر علی 360تومان داشته باشد تفاوت پول آنها چقدر است؟

1)56   2)72  3)90    4)288

10-کدامیک بزرگتر است؟

1)3/0متر 2)30میلیمتر 3)2/1سانتی متر 4)008/متر

11-اگر ضلع مربعی 10درصد افزایش یابد مساحت آن چنددرصد افزایش می یابد؟

1)10   2)100    3)21       4)90

12- یک هشتم از کتابی را مطالعه کردیم. اگر 36 صفحه ی دیگر را بخوانیم 50درصد آن را مطالعه نمودیم. این کتاب چند صفحه دارد؟

1)36      2)48        3)72         4)96

13-اگر قطرهای یک مربع را رسم کنیم چند مثلث درست می شود؟

1)4       2)6     3)8     4)10

14-چند مربع می توان رسم کرد که اندازه ی ضلع آن عدد صحیح یک رقمی و مساحت آن دورقمی باشد؟

1)5       2)6     3)9     4)10

15-فروشنده ای %25 قیمت خرید کالا را به آن اضافه کرده سپس%20 قیمت جدید را تخفیف داده است.درصد سود یا زیان چقدر است؟

1)%5سود 2)%5زیان  3)%10سود 4)نه سودکرده ونه زیان

16-اگر اعداد از 1تا257 را پشت سر هم بدون فاصله بنویسیم یک عدد چندرقمی خواهیم داشت؟

1)672   2)654     3)663     4)711

17-محمدپسر پرویزومریم خواهر محمد ومحمدبرادرزاده ی حسین است.پرویز.............حسین  است.

1)برادر    2)برادرزاده   3)عمو   4)پسر 
 

18-یک ساعت آونگی درساعت 3 صبح 3ضربه زنگ را در مدت 6ثانیه می نوازد. در ساعت 6 صبح 6ضربه را در چند ثانیه می نوازد؟

1) 12     2)15    3)36     4)18

19-اگر وزن یک آجر برابر یک کیلوگرم به اضافه ی نیم آجر از همان نوع باشد، وزن یک آجر چقدر است؟

1) 25/ 2  2)5/ 1   3)25/ 1    4)5/ 2

20-مجموع 5 عدد متوالی صحیح 235 می باشد.عدد کوچکتر کدام است؟

1)43   2)45     3)47    4)49

21-یک نقاش رنگ آمیزی دیواری را ساعت 8 شروع کرد و تا ساعت 10:30 سه چهارم دیواررا نقاشی کرد..او چه ساعتی می تواند تمام دیوار را نقاشی کند. با راه حل

 

22-محیط مربعی یک کیلومتر است. از چهار گوشه ی آن چهار مربع به ضلع یک متر جدا کر ده ایم .محیط شکل باقیمانده ، کدام عدد زیر نشان می دهد.

1)یک کیلومتر  2)996متر 3)994 متر   4) 992 متر

23-طول ضلع یک مربع 7 کیلومتر است. مساحت آن چند هکتار می باشد؟

1)7     2)49      3)700      4)4900

24 -کارتنی داریم به شکل مکعب مستطیل که داخل  آن از تعداد 80 قوطی کبریت مکعب شکل به ضلع 5 سانتی متر بریده شده است حجم کارتن برحسب متر مکعب بربر است با :

1)10     2)1       3)1/0      4)01/0

25-مجموع سه بعد مکعب مستطیلی که سه عدد فرد متوالی هستند برابر 15 می باشد حجم این مکعب مستطیل چیست؟

1)105     2)110    3)125      4)130

26- 5درصد از 600ریال برابراست با .....ریال 

                                                              1)150   2)15      3)300    4)30

27-درون مکعبی به ضلع 4 سانتی متر چند مکعب به ضلع 2 سانتی متر جا می گیرد؟

   1)4      2)6      3)8     4)12

28-اضلاع یک مثلث به نسبت (3 و 4 و 5) و محیط آن 720 سانتیمتر است طول کوچکترین ضلع مثلث چقدراست؟

   1) 100   2) 180  3) 240   4 ) 300

29-با یک مقوای مربع شکل  به مساحت 2500 سانتیمتر مربع چند مربع به قطر 10 سانتیمتر می توان ساخت؟1

1) 10     2) 50   3) 100    4) 25

30-اگرضلع مربعی رایک دوم برابرکنیم ،محیط ومساحت آن به ترتیب چه تغییری می کند؟

1)نصف-دوبرابر     2)نصف-یک چهارم برابر

   3)چهاربرابر-نصف      4)دوبرابر-نصف