سفارش تبلیغ
صبا

قسمت آخرآزمون10

91- من می دانم بهترین عمل دربرابرکسی که به من حرف زشت می زند ..... است .

الف ) بی اعتنایی    ب)    تنبیه او       ج) زدن حرف زشت به او       د) زیباسخن گفتن بااو

92- مضمون شعر زیر درباره چه کسی است ؟     ازکعبه بانگی آشنا              تاآسمان ها می رود

                                                                 ازریشه می میرد ستم           دورپلیدان می رود

الف ) حضرت امام رضا (ع )   ب)   حضرت امام علی ( ع ) ج) حضرت محمد ( ص )   د) حضرت امام مهدی (عج)

  93- طبق کدام آیه نباید اسراف کرد ؟

الف ) وَلاتُسرِفُوااِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفِین       ب)    وَلاتَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلا تَنابَزوا بِالاَلقابِ                                                       ج) فَاقرَؤاماتَیسَّرَمِنَ القُرآن                 د) یأمُرونَ با لمَعروف ِوَیَنهَونَ عَنِ المُنکَر

 

94- ماباورداریم که ...... دلیلی بروجود جهان بعد ازمرگ است

الف ) امربه معروف ونهی ازمنکر        ب)    تابیدن آفتاب برگل های آفتابگردان

ج)  رشد دوباره ی درختان دربهار     د) مژده ی پیامبری حضرت محمد (ص )

95 کدام یک ازاعمال زیرنشانه ی « نهی ازمنکر » است ؟

الف ) سفارش به خواندن نماز     ب)     سفارش به شرکت درنماز جمعه    

ج)  سفارش به روزه گرفتن   د) سفارش به خودداری ازدروغگویی

 96- خواندن آیاتی ازکدام سوره نظرپادشاه حبشه رانسبت به مسلمانان تغییرداد ؟

الف ) آل عمران ب)   مریم     ج)  بقره د) علق

 97- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟

الف ) امام نهم ( ع )    ب)      امام دهم ( ع )      ج)  امام یازدهم ( ع )     د) امام دوازدهم ( ع

 98- کدام امام درنامه ای خطاب به یکی ازدانشمندان ایرانی سفارش کرد : « نمازرادراول وقتش بخوان وزکات مال خودرا بپرداز.»

الف ) امام محمد تقی ( ع )      ب)   امام علی نقی ( ع )    ج)   امام حسن عسکری ( ع )        د) امام زمان ( ع )

99- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟

الف ) امام سجاد (ع )      ب)      امام حسن ( ع )    ج)   امام حسین ( ع )       د) امام علی ( ع )

100- « هادی» یعنی چه ؟

الف ) امانتدار     ب)    راهنما      ج)    پاک      د) راستگو